REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE FILMOTEKA SZKOLNA

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE FILMOTEKA SZKOLNA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie Filmoteka Szkolna (dalej „Program”) realizowanym w okresie od 07.10.2021 r. do 17.06.2022 r.
 2. Organizatorem Programu jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa, (dalej „Organizator” lub „FINA”).
 3. Uczestnikami Programu mogą być szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)., (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele/ wychowawcy świetlic szkolnych/ bibliotekarze oraz uczniowie („Zespół”).
 4. Zgłoszenie oraz udział w Programie jest nieodpłatne.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna
  z zawarciem przez Uczestnika z FINA umowy na udział w Programie.

 

 • 2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) w terminie
  od 07.10.2021 r. do 29.10.2021 r.
 2. Zgłoszenie po terminie wskazanym w ust. 1 może wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich przywilejów przysługujących szkołom zgłoszonym do programu, m. in. możliwość zgłoszenia na aktywności realizowane w ramach programu (obowiązują oddzielne zapisy), na które rejestracja została zakończona.
 3. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik szkoły (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu filmotekaszkolna.pl. W terminie 7 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie zgłoszonego Uczestnika.

 

 • 3

ZASADY PROGRAMU

 1. Organizator w ramach Programu zapewnia Uczestnikom:
 • materiały merytoryczne
 • wysyłkę materiałów promocyjnych
 • pomoc merytoryczną i metodologiczną
 • prowadzenie strony internetowej Programu filmotekaszkolna.pl oraz fanpage’a www.facebook.com/FilmotekaSzkolna
 • promocję Programu w mediach.
 • archiwizację zebranych materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych
  i edukacyjnych.
 • przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu: dyplomów dla szkół/, Opiekunów oraz uczniów i uczennic z Zespołów projektowych.
 1. Organizator umożliwia Uczestnikom programu wzięcie udział m.in. w:
 • grywalizacji szkół zgłoszonych do Programu
 • wirtualnych warsztatach prowadzonych przez edukatorów Filmoteki Szkolnej
 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na aktywności wymienione w ust. 2 zostanie udostępniony na stronie internetowej filmotekaszkolna.pl.
 2. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do ścieżki grywalizacyjnej, zwanej dalej „Grywalizacją”.
 3. Grywalizacja realizowana jest w terminie 07.10.2021 r. – 31.05.2022 r.

 

 1. Grywalizacja przebiega w trybie ciągłym i opiera się na realizacji działań z zakresu edukacji filmowej, przesyłaniu relacji, wykonywaniu zadań nadsyłanych przez organizatora premiowanych w trybie comiesięcznym poprzez publikację rankingu Uczestników zgłoszonych do Programu.
 2. Rel acje z działań należy przesyłać do każdego 5. dnia miesiąca, począwszy od
  5 listopada 2021 r., skończywszy na 5 czerwca 2022 r. Organizator zastrzega, że relacje nadesłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę przy publikacji na stronie filmotekaszkolna.pl.
 3. Podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Opiekunem a Organizatorem, w tym nadsyłania relacji z zajęć, będzie strona internetowa filmotekaszkolna.pl.
 4. Spośród wszystkich nadesłanych relacji, Organizator wybiera 8 najciekawszych (po 2 na każdy etap edukacyjny, klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 7-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe) i publikuje je na stronie filmotekaszkolna.pl do 15. dnia każdego miesiąca (w sytuacji kiedy termin ten wypada w sobotę lub niedzielę, publikacja nastąpi następnego dnia roboczego).
 5. Aby relacja została opublikowana, musi zawierać wszystkie elementy wymagane w formularzu do nadsyłania relacji.
 6. Organizator przyznaje stemple oraz prowadzi ranking szkół zgłoszonych do Programu. Aktualny ranking szkół będzie dostępny następnego dnia po opublikowaniu wybranych relacji z działań.
 7. Organizator przyznaje stemple w liczbie 5, 10 i 15 za następujące działania z zakresu edukacji filmowej:
 • 5 stempli za:
 1. udział Opiekuna w webinarium (poprzedzony rejestracją)
 2. wykonanie w terminie zadań publikowanych na stronie filmotekaszkolna.pl w ramach grywalizacji
 3. udział w warsztatach prowadzonych przez edukatorów Filmoteki Szkolnej
 4. udział w VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (minimum 1 osoba)
 • 10 stempli za:
 1. regularne nadsyłanie relacji z zajęć i rozwiązywanie zadań w ramach grywalizacji
 2. organizację lekcji z wykorzystaniem filmów z Filmoteki Szkolnej zakończone nadesłaniem relacji pisemnej oraz fotograficznej
 3. wykonanie w terminie zadań specjalnych w ramach Grywalizacji
 • 15 stempli za:
 1. organizację wydarzenia filmowego, w tym szkolnego klubu filmowego, gry filmowej, debaty filmowej, konkursu, festiwalu filmowego (z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych Filmoteki Szkolnej) zakończone przesłaniem relacji pisemnej oraz fotograficznej
 2. Wszystkie wymienione w 3 ust. 12 aktywności powinny być realizowane w Zespołach (minimum 15 – maksimum 35 osób w Zespole, prócz aktywności zindywidualizowanych, takich jak udział
  w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej) pracujących pod opieką nauczyciela upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun”).
 3. Zespół zobowiązany jest do realizacji co najmniej trzech aktywności, wymienionych w 12, zwanych dalej „Projektem”. Działania wymienione w ust. 12 pkt. A-C, nie mają znamion „Projektu”
 4. Forma wykonania Projektu zależeć będzie od możliwości i pomysłowości uczestników, jednakże powinni oni bazować na udostępnionych bezpłatnie na stronie filmotekaszkolna.pl filmach
  i materiałach dydaktycznych oraz wiedzy przekazanej podczas warsztatów i webinariów organizowanych przez FINA.
 5. Organizator zachęca do realizacji Projektów powiązanych z propozycjami miesięcy tematycznych. Harmonogram miesięcy tematycznych opublikowany jest na stronie filmotekaszkolna.pl.
 6. W ramach realizacji Projektu Uczestnik, Zespół oraz Opiekun wykonają następujące zadania:
 • Opiekun zobowiązuje się do utworzenia zespołu projektowego.
 • Opiekun zobowiązuje się do zapoznania się z filmami i materiałami dydaktycznymi opublikowanymi na stronie filmotekaszkolna.pl.(dalej „Materiały”).
 • Opiekun zobowiązuje się do przeprowadzenia i udokumentowania minimum trzech zajęć lekcyjnych z uczniami z wykorzystaniem filmów, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”).
 • Opiekun zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie z koordynatorami projektu
  i informowania o ewentualnych trudnościach z realizacją działań.
 • Uczestnik zobowiązuje się do:
 1. informowania we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanych działań, że działania Zespołu realizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 2. zamieszczenia logotypów Filmoteki Szkolnej, FINA i MKDNiS na wszystkich wytworzonych materiałach promocyjnych i merytorycznych w formie przekazanej Opiekunom w pakiecie medialnym.
 3. Po zrealizowaniu działań w ramach programu, najpóźniej do dnia 10.06.2022 r., Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia i przekazania do FINA formularza sprawozdania końcowego (dalej „Sprawozdanie”) z realizacji działań w wersji elektronicznej poprzez stronę filmotekaszkolna.pl lub na za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem filmotekaszkolna@fina.gov.pl, zawierającego co najmniej następujące elementy:
 • treść sprawozdania,
 • co najmniej 4 zdjęcia z realizacji Projektu.
 1. Zdjęcia będące częścią relacji wskazanych w ust. 9 oraz sprawozdań końcowych winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
 2. Przesłanie relacji w cyklu comiesięcznym nie zwalnia Opiekuna od konieczności nadesłania Sprawozdania.
 3. Opiekun wyrażą zgodę aby Sprawozdania (w tym wszystkie załączone do niego elementy, np. zdjęcia) było wykorzystywane przez Organizatora w celach promocyjnych, dydaktycznych, sprawozdawczych i statystycznych zgodnie z postanowieniami zawartymi w §4.
 4. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Opiekuna/Zespołu, Opiekun powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania i/lub Relacji.
 5. W związku z przepisami szczególnymi z zakresie przetwarzania danych osobowych, Organizator przypomina o konieczności tworzenia dokumentacji fotograficznej, będącej częścią relacji wskazanych w ust. 9 oraz sprawozdań końcowych, z poszanowaniem przepisów RODO,
  w szczególności nieudostępniania wizerunku bez formalnej zgody.
 6. W przypadku niespełnienia przesłanki wymienionej w ust. 23. organizator może zwrócić się do Opiekuna grupy z prośbą o przekazanie zgód na wykorzystanie wizerunku podpisanych przez Uczestników lub w przypadku ich niepełnoletności przez rodziców, opiekunów prawnych, przedstawicieli ustawowych i przetwarzanie przez FINA w celu realizacji programu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 7. Na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę pisemną członków Zespołu lub w przypadku ich niepełnoletności ich przedstawicieli (rodzic, opiekun) na udostępnienie tych danych i przetwarzanie przez FINA w celu realizacji programu (wzór zgody stanowi Załącznik
  nr 1
  i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 8. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę Opiekuna lub do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 9. Po zrealizowaniu działań i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymają dyplomy imienne,
  a uczniowie i uczennice wchodzący w skład Zespołów – dyplomy in blanco. Dyplom jest wystawiany również dla szkoły uczestniczącej w Programie. Podstawą do wystawienia dyplomów jest terminowe przesłanie sprawozdania końcowego.
 10. Przed zakończeniem roku szkolnego Organizator, w oparciu o prowadzony ranking szkół wyróżni 3 najbardziej aktywne w Programie szkoły, z podziałem na IV etapy: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 7-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe.
 11. W przypadku uzyskania takiej samej końcowej liczby stempli, wyżej sklasyfikowany zostanie Uczestnik, który uzyskał je wcześniej. Jeżeli i ten warunek, nie przyniesie rozstrzygnięcia, Organizator zarządzi dogrywkę na zasadach określonych odrębnym Regulaminem.
 12. W przypadku grupy mieszanej, decyzję o przypisaniu grupy do jednej kategorii podejmuje Organizator w porozumieniu z Uczestnikiem.

 

 • 4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Z chwilą przekazania Organizatorowi przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”),w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych, na czas nieoznaczony, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 2. utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzanie egzemplarzy w każdej technice (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie egzemplarzy,
 4. rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, nadawania drogą przewodową
  i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania,
 5. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym,
 6. Licencja obejmuje także:
 7. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 8. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania
  w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 9. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/ przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 10. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
 11. stworzone w ramach Programu utwory/przedmioty praw pokrewnych będą rezultatem osobistej twórczości/artystycznego wykonania Uczestników programu, nie będą naruszały dóbr osobistych ani jakichkolwiek praw osób trzecich
 12. przysługują mu autorskie prawa majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia FINA wszelkich szkód związanych z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym do pokrycia kosztów ewentualnej obsługi prawnej. Ponadto
|w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/ przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomienia o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń wskazanych w ust. 3 li. a i b, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/ przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

 • 5

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 – 88) („RODO”), administratorem danych osobowych zbieranych
  w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w programie Filmoteka Szkolna jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa, wizerunek, głos.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, pełnoletnich Członków Zespołów Programu oraz Niepełnoletnich Członków Zespołów Programu i Rodziców/Opiekunów prawnych Niepełnoletnich Członków Zespołu jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy.
 4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem polegającej na zorganizowaniu programu Filmoteka Szkolna przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), wtedy gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz na podstawie wyrażonej na to zgody przez Członków Zespołów Programu oraz ich Opiekunów ( 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych stanowi wyrażona wyraźna zgoda na przetwarzanie ww. danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit a) RODO). Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej lub w formie mailowej na adres
  e-mail: iod@fina.gov.pl.
 5. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zawarcia umowy uczestnictwa w programie Filmoteka Szkolna, będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów, przy czym obowiązuje najdłuższy okres oraz
  z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
  w rozumieniu RODO .
 8. Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 9. W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
  w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 10. Osobom, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dana osoba uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: filmotekaszkolna@fina.gov.pl, na adres pocztowy Organizatora: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5,
  02-739 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu Programu Filmoteka Szkolna.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA oraz na stronie filmotekaszkolna.pl.
 3. FINA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w programie Filmoteka Szkolna. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej filmotekaszkolna.pl .
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu Filmoteka Szkolna, akceptacja Regulaminu programu, potwierdzenie zapoznania z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku przez pełnoletnich Uczniów/Uczennice

 

Ja, ……………………………………………………………………..<imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy> niżej podpisana/y zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Filmoteka Szkolna z dnia
1.10.2021 r. i wyrażam zgodę na jego postanowienia.

 

 

………………………………               ……………………………….

Miejscowość i data                            Podpis Ucznia/Uczennicy

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku jak również mojego głosu w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach audialnych powstałych podczas realizacji Projektu młodzieżowego w ramach programu Filmoteka Szkolna, które to materiały będą eksploatowane na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
 2. wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
 3. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity,
  w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym , w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”,
  w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,
 4. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, na stronach FINA,
 5. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
 6. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
 7. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
 8. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,
 9. użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji programu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa  (tj. art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne).

 

………………………………               ……………………………….

Miejscowość i data                             Podpis Ucznia/Uczennicy

 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 02-739. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontakt pocztą elektroniczną: e-mail iod@fina.gov.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu
  i zawarcia umowy.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FINA (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych FINA otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FINA oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FINA usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń FINA w tym zakresie.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego
  z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo wnieść skargę do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Potwierdzam zapoznanie z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

 

 

………………………………               ……………………………….

Miejscowość i data                             Podpis Ucznia/Uczennicy

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu programu Filmoteka Szkolna, akceptacja Regulaminu programu, potwierdzenie zapoznania z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku przez niepełnoletnich Uczniów/Uczennice i ich Rodziców/Opiekunów prawnych

 

………………………………………………………………    <imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy>

………………………………………………………………    <imię i nazwisko rodzica/ opiekuna>

niżej podpisana/y/ oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Filmoteka Szkolna z dnia 1.10.2021 r. i wyrażam zgodę na jego postanowienia.

 

 

………………………………            ……………………………….                   ………………………….

Miejscowość i data                                             Podpis Ucznia/Uczennicy                       Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

Wyrażam, działając w imieniu swoim oraz Ucznia, zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku Ucznia, jak również mojego głosu i głosu Ucznia, w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach audialnych powstałych podczas realizacji Projektu młodzieżowego w ramach programu Filmoteka Szkolna, które to materiały będą eksploatowane na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
 2. wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
 3. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity,
  w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym , w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”,
  w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,
 4. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, na stronach FINA,
 5. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
 6. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
 7. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
 8. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,
 9. użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku mojego oraz Ucznia, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji programu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa (tj. art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne).

 

………………………………               ……………………………….                     ………………………….

Miejscowość i data                                                        Podpis Ucznia/Uczennicy                                  Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 02-739. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontakt pocztą elektroniczną: email iod@fina.gov.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu
  i zawarcia umowy.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FINA (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych FINA otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FINA oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FINA usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń FINA w tym zakresie.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego
  z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo wnieść skargę do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Potwierdzam zapoznanie z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

 

 

………………………………             ……………………………….                        ………………………….

Miejscowość i data                                                       Podpis Ucznia/Uczennicy                                     Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego