Regulamin strony

Regulamin korzystania

z portalu internetowego www.filmotekaszkolna.pl

 

1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego www.filmotekaszkolna.pl prowadzonego przez Filmotekę Narodową –  Instytut  Audiowizualny  przy  wsparciu  Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowe

2.  Właścicielem portalu internetowego www.filmotekaszkolna.pl jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

3. Portal internetowy www.filmotekaszkolna.pl ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z tematyką edukacji filmowej, wsparcie nauczycieli i uczniów w edukacji filmowej, promocję polskiej kinematografii w edukacji oraz informowanie o bieżących wydarzeniach związanych z edukacją filmową.

4. Portal internetowy www.filmotekaszkolna.pl skierowany jest w szczególności do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych na terenie Jego zadaniem jest rozwijanie wiedzy z zakresu edukacji filmowej w ramach programu edukacyjnego „Filmoteka Szkolna”, który przeznaczony jest do nieodpłatnego, dozwolonego użytku szkolnego.

  • 2. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. PISF – oznacza Polski Instytut Sztuki Filmowej;

2. Portal – oznacza platformę internetową www.filmotekaszkolna.pl;

3. Filmoteka – oznacza bibliotekę multimedialną na Portalu – serwis udostępniania treści audialnych i audiowizualnych, dostępna tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników;

4. Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z Portalu bez rejestracji – ogląda, odsłuchuje, pobiera pliki cyfrowe Materiału dostępne bez rejestracji na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

5. Zarejestrowany Użytkownik  –  oznacza:1/  użytkownika  –  nauczyciela  –  który dokonał pomyślnej rejestracji na Portalu – ogląda, odsłuchuje, pobiera pliki cyfrowe Materiałów dostępne bez rejestracji oraz ogląda, odsłuchuje, wykopiowuje fragmenty plików cyfrowych Materiałów dostępne za pośrednictwem Filmoteki; na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub 2/ użytkownika – ucznia – który został zarejestrowany na Portalu przez użytkownika – nauczyciela – ogląda, odsłuchuje, pobiera pliki cyfrowe Materiałów dostępne bez rejestracji oraz ogląda, odsłuchuje pliki cyfrowe Materiałów dostępnych za pośrednictwem Filmoteki; na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

6. Materiał –  oznacza  pojedynczy materiał  tekstowy,  audialny lub  audiowizualny w formie pliku cyfrowego udostępniany przez PISF w ramach Portalu;

7. Producent – oznacza podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do materiałów audiowizualnych;

8. Hasło –  oznacza  ciąg  znaków  ustalanych  w  celu  zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Filmoteki, unikatowe połączenie dwóch danych (określeń, znaków) oznaczających danego Zarejestrowanego Użytkownika, jakie zostały określone przez niego podczas Rejestracji w Portalu;

9. Rejestracja –  oznacza  wprowadzenie  do  systemu  teleinformatycznego  PISF danych niezbędnych do korzystania z zasobów Portalu;

10. Konto – oznacza obszar w Portalu dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i Hasła). Za pośrednictwem Konta, użytkownik – nauczyciel wprowadza i zarządza danymi, a także może podejmować działania takie jak wykopiowywanie fragmentów materiałów z Filmoteki, z możliwością zapisu na Koncie, ale bez możliwości zapisu na dysku twardym komputera, tworzenie scenariuszy lekcji, zakładanie kont dla użytkowników – uczniów. Za pośrednictwem Konta użytkownik – uczeń ma możliwość oglądania, odsłuchiwania oraz odtwarzania materiałów wielokrotnie w przedziale czasowym wyznaczonym przez użytkownika – nauczyciela, dostępnych w Filmotece;

11. Regulamin –  oznacza  niniejszy  dokument  regulujący  zasady  oraz  zakres i warunki korzystania z Portalu zarówno przez Użytkowników jak i Zarejestrowanych Użytkowników oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany.

12. System teleinformatyczny (system) – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych    i    oprogramowania,    zapewniający    przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia  16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm).

3. Dostęp do Portalu

1. Do Portalu  PISF  mają  dostęp  wszyscy  Użytkownicy  oraz   Zarejestrowani Użytkownicy.

2. Użytkownicy korzystają z następujących zasobów w ramach Portalu:

a) materiałów tekstowych o charakterze filmoznawczym,

b) materiałów tekstowych o charakterze metodycznym,

c) spisu kontaktów do osób i instytucji współpracujących przy programie „Filmoteka Szkolna”,

d) na bieżąco aktualizowanych informacji związanych z edukacją filmową w Polsce i na świecie.

3. Zarejestrowani Użytkownicy, poza zakresem, o którym mowa w u 2, korzystają w ramach Portalu z Materiałów dostępnych za pośrednictwem Filmoteki na zasadzie„ video na żądanie” („video on demand”, „VoD”), w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).

4. Zasady korzystania z Portalu

1. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracja wymaga uprzedniego prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zalogowan Rejestracji może dokonać tylko użytkownik – nauczyciel, który tworzy Konto dla siebie i /lub Konto dla logującej się grupy użytkowników – uczniów. Konto daje Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do Materiałów.

3. Wypełniając formularz  rejestracyjny  użytkownik  –  nauczyciel  oświadcza,  że podane w nim dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. Zakładając Konto w Portalu, użytkownik – nauczyciel wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Portalu od PISF na adres elektroniczny podany przy Rejestracji

5. Użytkownik – nauczyciel uzyskuje dostęp do swojego Konta po wprowadzeniu w formularzu rejestracyjnym poprawnego loginu oraz Hasła, które ustala we własnym zakresie podczas Rejestracji. Użytkownik – uczeń uzyskuje dostęp do Konta utworzonego przez Użytkownika – nauczyciela, który nadaje mu login i Hasło. Loginem do systemu jest unikalna nazwa Użytkownika podana w trakcie Rejestracji. W razie zapomnienia Hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania Hasła. Użytkownik – nauczyciel otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas Rejestracji na Porta

6. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy.

7. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r., Nr 101, Poz.926 j.t. z późn. zm.).

8. Zarejestrowany   Użytkownik   ma   prawo   dostępu   do   treści   swoich   danych osobowych oraz ich poprawiania oraz usunięcia Konta z Portalu.

9. Dane Zarejestrowanego Użytkownika są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Portalu, a po zlikwidowaniu Konta zostaną usunięte.

10. Podczas korzystania z Portalu, mogą być wykorzystywane pliki Cookie, które służą identyfikacji Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika podczas korzystania z Po Podczas korzystania z Portalu automatycznie zbierane są dane takie jak m.in. adres IP komputera użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dotyczące każdej wizyty. Dane te gromadzone są w celach statystycznych i nie są w jakikolwiek sposób udostępniane osobom trzecim.

11. Adres    poczty    elektronicznej    Zarejestrowanego    Użytkownika,    podany w formularzu, jest wykorzystywany wyłącznie do celów rejestracji i komunikacji pomiędzy PISF a Zarejestrowanym Użytkownikiem.

5. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z zasobów Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika konta e-mail oraz dostępu do Internetu (zalecana szybkość łącza wynosi co najmniej 5 Mb/s).

2. Przeglądarka internetowa powinna obsługiwać i mieć włączoną obsługę JavaScript oraz plików coo Niezbędna jest także wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej. Zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek oraz plug-inów.

6. Warunki oraz zakres korzystania z Materiałów

1. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik może bez ograniczeń terytorialnych korzystać z następujących Materiałów dostępnych na Portalu:

a) pod zakładką „metodyczne” oraz „scenariusze lekcji”– w zakresie licencji: CC-BY NC-SA,

b) pod zakładką „broszura” – w zakresie licencji: CC-BY-NC-ND,

c) pod zakładką „filmoznawcze”, „przeczytaj więcej”,

d) pod zakładką „nasze lekcje” – w zakresie licencji: CC-BY-NC-ND,

e) pod zakładką „jak zrobić film”.

2. Zarejestrowany Użytkownik, poza zakresem określonym w u 1, ma dodatkowo możliwość korzystania z Materiałów dostępnych w Filmotece, z ograniczeniem do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  na  zasadzie  odtwarzania  za  pośrednictwem „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”), w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”) w zakresie użytku edukacyjnego, bez możliwości    korzystania    w    ramach    jakiejkolwiek    działalności    gospodarczej i komercyjnej.

3. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości zmiany struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Materiału ani pliku z Materiałem, poza dozwolonym użytkiem edukacyjnym.

4. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w  inny  sposób  wprowadzać  do  obrotu  lub  rozpowszechniać Materiału,   w   całości   bądź   we   fragmentach,   w   szczególności   przesyłać   lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, poza dozwolonym użytkiem edukacyjnym.

5. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Producenta oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z Materiałów lub nie przestrzegania postanowień Regulaminu.

6. Udostępnienie przez PISF Materiałów nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw do nich na Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkown

7. Prawa autorskie

1. Użytkownik   lub   Zarejestrowany   Użytkownik   ma   prawo   do   pobrania   oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, z zastrzeżeniem u 2.

2. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się, w szczególności do:

1/ nie naruszania autorskich praw majątkowych,
2/ nie kopiowania w całości lub części żadnej części Portalu w celach zarobkowych,
3/  nie transmitowania elektronicznie lub w inny sposób modyfikowania, linkowania lub wykorzystywania Materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody PISF.
4. Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Materiały udostępnione w Filmotece posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące    informacje    cyfrowe    oraz    ograniczające    korzystanie z Materiałów przez Zarejestrowanego Użytkownika według zasad wprowadzonych przez PISF („System Bezpieczeństwa”) oraz, że niezależnie od tego czy Materiały podlegają  ograniczeniom  wynikającym  z  zabezpieczeń  technicznych  – Zarejestrowany   Użytkownik   powinien   korzystać   z   nich   zgodnie   z   zasadami korzystania określonymi przez PISF oraz, że korzystanie w inny sposób z Materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Materiałów. PISF zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania z Materiałów udostępnionych za pośrednictwem Filmote Zarejestrowany Użytkownik będzie zawiadamiany o wszelkich zmianach zasad korzystania. W przypadku odmowy zaakceptowania nowych zasad korzystania Zarejestrowany Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów dostępnych za pośrednictwem Filmoteki.

4. Wszystkie Materiały dostępne w Filmotece są zabezpieczone przed nielegalnym korzystaniem.

5. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie obchodzić, nie modyfikować, nie stosować technik inżynierii wstecznej (reverse engineering) nie dekompilować, nie dezasemblować ani w inny sposób nie ingerować w jakąkolwiek część Materiału i sytemu bezpieczeństwa, jak również nie usiłować tego dokonać lub nie pomagać w tym innej osobie, z wyłączeniem Materiałów udostępnionych do wykopiowania umożliwiającego dany rodzaj wykorzystania Materiału. PISF może kontrolować i monitorować przestrzeganie zasad korzystania, nie zawiadamiając o tym Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkown

6. Zarejestrowany Użytkownik korzystając z Filmoteki może napotkać Materiały, które uzna za obraźliwe, nieprzyzwoite lub drastyczne bądź budzące sprzeciw. PISF nie ponosi odpowiedzialności za Materiały, które mogą być tak traktowane przez Zarejestrowanego Użytkown

  • 8. Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu odtworzenia Materiału należy zgłaszać PISF za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na Portalu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) adres e-mail,

b) opis przedmiotu reklamacji,

c) datę i godzinę zaistnienia problemu,

d) tytuł Materiału, którego dotyczy problem.

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.

  • 9. Odpowiedzialność

1. PISF dołoży wszelkich  starań, aby dostęp do  Materiałów został  zrealizowany zgodnie z opisem umieszczonym na Portalu.

2. PISF nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie problemów technicznych niezależnych od PISF, podczas korzystania przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Materiałów,  w  tym  również  spowodowane  przez  osoby  trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowan

3. PISF zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Po PISF będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

4. PISF zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.

5. PISF   nie   ponosi   odpowiedzialności   z   tytułu   korzyści   utraconych   przez Użytkownika,  Zarejestrowanego Użytkownika lub osoby trzecie w związku z w/w przerwami lub zakłóceniam

6. PISF nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Zarejestrowanego Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu lub Hasła umożliwiającego Zarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z Filmoteki.

7. PISF nie ponosi odpowiedzialności za sposób lub skutki korzystania przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Materiałów uzyskanych za pośrednictwem Portalu, a także za konsekwencje i ewentualne szkody podania przez Użytkownika podczas rejestracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych, a także jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Po

8. PISF zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania lub sprawdzenia  prawidłowego  korzystania  z  Portalu  lub  jego części. W tym celu PISF przysługuje prawo ujawnienia danych osobowych przedstawicielom prawa, organom administracji publicznej lub osobom trzecim, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne dla właściwej egzekucji.

9. PISF dołoży starań, aby chronić informacje o Zarejestrowanych Użytkownikach Portalu przekazywane w  związku  z  korzystaniem  z  Filmoteki,  w  tym  przed nielegalnym wykorzystaniem.

10. PISF nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  w  szczególności  cywilnej,  karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. PISF na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.

  • 10. Zmiana Regulaminu

1. PISF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Porta

  • 11. Postanowienia dodatkowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy kodeks cywilny.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 7.12.2012 roku.

3. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.