REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE FILMOTEKA SZKOLNA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie Filmoteka Szkolna (dalej jako „Programrealizowanym w okresie od 16.10.2023 r. do 16.06.2024 r.
 2. Organizatorem Programu jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, (dalej jako „Organizator” lub „FINA”).
 3. Uczestnikami Programu mogą być szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. z 18 maja 2021 r. U. z 2021 r. poz. 1082)., (dalej jako „Szkoła”). Zadania Programu realizują wskazane przez Szkołę osoby fizyczne np. nauczyciele/ wychowawcy świetlic szkolnych/ bibliotekarze (dalej jako „Opiekun”) oraz uczniowie (dalej jako „Zespół”).
 4. Zgłoszenie oraz udziału w Programie jest nieodpłatne.
 5. Szkoła przystępując do udziału w Programie jest zobowiązana do zapoznania z Regulaminem Opiekuna. Ponadto Szkoła zobowiązuje się udostępnić Regulamin w swojej siedzibie wszystkim uczestnikom Programu.
 6. Dokonanie przez Szkołę zgłoszenia do udziału w Programie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem przez Szkołę i Opiekuna i akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 

 • 2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej jako „Zgłoszenie”) w terminie od 11.09.2023r. do 11.10.2024 r.
 2. Zgłoszenie po terminie wskazanym w ust. 1 może wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich przywilejów przysługujących szkołom zgłoszonym do Programu, m. in. z możliwości zgłoszenia na aktywności realizowane w ramach Programu (obowiązują oddzielne zapisy), na które rejestracja została już zakończona.
 3. Zgłoszenia Szkoły do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik Szkoły (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej jako „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu filmotekaszkolna.pl. W terminie 14 dni roboczych Szkoła otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa SzkołyProgramie.

 

 • 3

ZASADY PROGRAMU

 1. Organizator w ramach Programu zapewnia Szkole:
 • materiały merytoryczne, metodologiczne oraz filmoznawcze;
 • wysyłkę materiałów promocyjnych;
 • pomoc merytoryczną i metodologiczną;
 • prowadzenie strony internetowej Programu filmotekaszkolna.pl oraz fanpage’a www.facebook.com/FilmotekaSzkolna;
 • promocję Programu w mediach;
 • archiwizację zebranych materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych;
 • przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Programu: dyplomów dla szkół/, Opiekunów oraz (po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Opiekuna) dla uczniów i uczennic z Zespołów.
 1. Organizator umożliwia Szkole biorącej udział w Programie  m. in:
 • wzięcie udziału w cyklu wirtualnych szkoleń dla nauczycieli (dalej jako „Webinaria”), prowadzonych w trybie comiesięcznym przez edukatorów Filmoteki Szkolnej
 • skorzystanie z oferty specjalnej otwartych lekcji filmowych przygotowanych dla zgłoszonych do Programu Szkół.
 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na aktywności wymienione w ust. 2 zostanie udostępniony na stronie internetowej filmotekaszkolna.pl.
 2. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Webinariach, a następnie każdorazowym przeprowadzaniem przez nauczyciela, który brał udział w Webinariach stacjonarnej lekcji filmowej dla Zespołu w siedzibie Szkoły.
 3. Webinaria związane są tematycznie z ofertą otwartych lekcji filmowych.
 4. Oferta otwartych lekcji filmowych wraz z opublikowanymi bezpłatnymi filmami na stronie www.filmotekaszkolna.pl realizowana jest w trybie comiesięcznym, w terminie od 16.10.2023 r. do 31.05.2024 r.
 5. Otwarte lekcje filmowe hostowane są przez serwis VOD Ninateka.
 1. W ramach realizacji Programu w Szkole Opiekun oraz Zespół wykonają następujące zadania:
 • Opiekun zobowiązuje się do utworzenia Zespołu składającego się z minimum 10 a maksimum 35 osób, pracujących pod jego opieką.
 • Opiekun zobowiązuje się do zapoznania się z filmami i materiałami dydaktycznymi opublikowanymi na stronie filmotekaszkolna.pll (w zakładce „Lekcja miesiąca”).
 • Opiekun zobowiązuje się do przeprowadzenia i udokumentowania każdorazowo po ukończonym Webinarium zajęć lekcyjnych z uczniami z wykorzystaniem filmów, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora.
 • Opiekun zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie z koordynatorem Programu i informowania go o ewentualnych trudnościach z realizacją działań. Dane kontaktowe do koordynatora znajdują się na stronie filmotekaszkolna.pl
 1. Szkoła przystępując do Programu zobowiązuje się do:
 • informowania we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanych działań, że działania Zespołu realizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny (dalej jako „FINA”) oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej jako „MKiDN”).
 • zamieszczenia logotypów Filmoteki SzkolnejFINAMKiDN na wszystkich wytworzonych materiałach promocyjnych i merytorycznych związanych z Programem w formie przekazanej Opiekunom w pakiecie medialnym.
 1. Relacje ze zrealizowanej lekcji należy przesyłać, do każdego 5. dnia miesiąca obowiązywania Programu, począwszy od 5.11.2023 r., skończywszy na 5.06.2024 r. Organizator zastrzega, że relacje nadesłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę przy publikacji na stronie filmotekaszkolna.pl.
 2. Aby relacja została opublikowana, musi zawierać 4 fotografie oraz opis przebiegu zajęć (dalej jako „Sprawozdanie”).
 3. Podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Opiekunem a Organizatorem, w tym nadsyłania relacji z zajęć, będzie. poczta elektroniczna, adres Organizatora: filmotekaszkolna@fina.gov.pl
 4. Spośród wszystkich nadesłanych relacji, Organizator wybiera 8 najciekawszych (po 2 na każdy etap edukacyjny, klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 7-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe) i publikuje je na stronie filmotekaszkolna.pl
 5. Opiekun wyrażą zgodę aby relacje (w tym wszystkie załączone do niego elementy, np. zdjęcia) były wykorzystywane przez Organizatora w celach promocyjnych, dydaktycznych, sprawozdawczych i statystycznych zgodnie z postanowieniami zawartymi w §4.
 6. W związku z przepisami szczególnymi z zakresie przetwarzania danych osobowych, Organizator przypomina o konieczności tworzenia dokumentacji fotograficznej, będącej częścią relacji wskazanych w ust. 12 oraz Sprawozdań, z poszanowaniem przepisów RODO, w szczególności nieudostępniania wizerunku bez formalnej zgody.
 7. Organizator może zwrócić się do Opiekuna grupy z prośbą o przekazanie zgód na wykorzystanie wizerunku podpisanych przez członków Zespołu (uczniów) – w przypadku ich niepełnoletności podpisanych  przez rodziców, opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych i na przetwarzanie przez FINA tych danych w celu realizacji Programu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 8. Na prośbę Organizatora Szkoła przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę pisemną członków Zespołu , a w przypadku ich niepełnoletności także ich przedstawicieli (rodzic, opiekun prawny, przedstawiciel ustawowy) na udostępnienie tych danych i przetwarzanie przez FINA w celu realizacji Programu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 9. W przypadku realizowania lekcji przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z RegulaminemOrganizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę Opiekuna lub do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z OpiekunemZespołem, który realizował Program w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Szkoły.
 10. Po zrealizowaniu działań i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymają dyplomy imienne, a (w wypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Opiekuna) uczniowie i uczennice wchodzący w skład Zespołów – dyplomy in blanco. Dyplom jest wystawiany również dla szkoły uczestniczącej w Programie. Podstawą do wystawienia dyplomów jest terminowe przesłanie minimum 3 Sprawozdań czasie trwania Programu.
 11. Organizator może przyznać nagrody rzeczowe Opiekunom Zespołów, którzy przesłali co najmniej 6 Sprawozdań w czasie trwania Programu.
 • 4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Z chwilą przekazania Organizatorowi przez Opiekuna w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Opiekun udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (dalej jako „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych, na czas nieoznaczony, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

 

 • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym: w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach, itp.), w tym Internet
 • wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach wymienionych w lit. a), w tym na stronach internetowych FINA,
 • wszelkie utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
 • wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
 • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie,
 • wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
 • użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono.
 • wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych lub publikacjach drukowanych do celów promocji i reklamy działalności statutowej FINA.

 

 1. Licencja obejmuje także:
 • zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów / przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 na cały okres trwania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworów/przedmiotów praw pokrewnych;
 • zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przez FINA działalności statutowej, w tym do celów reklamy i promocji FINA
 • upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Opiekuna praw osobistych w stosunku do utworów/ przedmiotów praw pokrewnych.
 1. Opiekun oświadcza, że:
 • stworzone w ramach Programu utwory/przedmioty praw pokrewnych będą rezultatem jego osobistej twórczości/artystycznego wykonania i nie będą naruszały dóbr osobistych ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w stosunku do przekazanych utworów /przedmiotów praw pokrewnych, oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Regulaminie.
 • W przypadku gdyby na skutek niezgodności któregokolwiek z oświadczeń złożonych przez Opiekuna w pkt. 1) lub pkt. 2) powyżej ze stanem faktycznym lub prawnym zostały skierowane przez osoby trzecie roszczenia przeciwko FINA w związku z korzystaniem przez FINA z Licencji zgodnie z Regulaminem, Opiekun zobowiązuje się do zwolnienia FINA z odpowiedzialności oraz do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez FINA lub zasądzenia od FINA roszczeń – do zwrotu na wezwanie FINA całości pokrytych roszczeń oraz związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań, pomocy prawnej lub podatkowej. Opiekun zobowiązuje się także do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie FINA lub właściwego organu, do każdego postępowania toczącego się z udziałem FINA, a będącego konsekwencją korzystania przez FINA z Licencji zgodnie z Regulaminem. Opiekun ponadto zobowiązana jest do pokrycia poniesionej i udokumentowanej przez FINA szkody z tego tytułu.
 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń Opiekuna wskazanych w ust. 3 lit. a i b, Organizator może zawiesić udział Szkoły w Programie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/ przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.
 3. W przypadku realizowania dodatkowych zadań związanych z Programem, np. organizowania wśród członków Zespołów konkursów na recenzję filmową, esej i czy inną formę wypowiedzi pisemnej Opiekun może przesłać prace członków Zespołu do Organizatora, jednak zobowiązany jest wcześniej uzyskać od autorów tych prac zgodę na przekazanie FINA licencji niewyłącznej do w/w prac  – w przypadku ich niepełnoletności podpisanych  przez przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych) . Wzór Oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 3.
 • 5

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 – 88) (dalej jako „RODO”), administratorem danych osobowych zbieranych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w programie Filmoteka Szkolna jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa, wizerunek, głos.
 3. Podanie danych osobowych przez ZgłaszającychOpiekunów, pełnoletnich członków Zespołów oraz niepełnoletnich członków Zespołów i rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Zespołu jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy.
 4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem i Szkołą polegającej na zorganizowaniu Programu Filmoteka Szkolna przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), wtedy gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz na podstawie wyrażonej na to zgody przez członków Zespołów Programu oraz ich opiekunów ( 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych stanowi wyrażona wyraźna zgoda na przetwarzanie ww. danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit a) RODO). Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej lub w formie mailowej na adres e-mail: iod@fina.gov.pl.
 5. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zawarcia umowy uczestnictwa w programie Filmoteka Szkolna, będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów, przy czym obowiązuje najdłuższy okres oraz
  z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej jako „IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO .
 8. Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 1. W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 2. Osobom, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dana osoba uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Organizatorafilmotekaszkolna@fina.gov.pl lub na jego adres pocztowy: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5,
  02-739 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu Programu Filmoteka Szkolna.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA oraz na stronie filmotekaszkolna.pl.
 3. FINA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej filmotekaszkolna.pl .
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu Filmoteka Szkolna, akceptacja Regulaminu Programu, potwierdzenie zapoznania z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku przez osoby pełnoletnie

(wypełnia Opiekun / pełnoletni Uczeń / Uczennica)

 

Ja, …………………………………………………………………….

.<imię i nazwisko >

niżej podpisana/y zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Filmoteka Szkolna 2023 /24 i wyrażam zgodę na jego postanowienia.

 

 

………………………………               ……………………………….

Miejscowość i data                                         Podpis

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku jak również mojego głosu w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach audialnych powstałych w ramach udziału w Programie Filmoteka Szkolna, które to materiały będą eksploatowane na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
 • wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
 • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym , w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”,w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,
 • wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, na stronach FINA,
 • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
 • wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
 • wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
 • wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,
 • użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji Programu na podstawie Regulaminu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa tj. art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

 

 

…………………………………….                                          ……………………………….

Miejscowość i data                                                                   Podpis

 

 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (dalej jako „FINA”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 02-739. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontakt pocztą elektroniczną: e-mail iod@fina.gov.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu
  i zawarcia umowy.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FINA (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych FINA otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FINA oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FINA usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń FINA w tym zakresie.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego
  z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo wnieść skargę do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam zapoznanie z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

…………………………………….                                          ……………………………….

Miejscowość i data                                                                   Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu programu Filmoteka Szkolna, akceptacja Regulaminu programu, potwierdzenie zapoznania z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku przez niepełnoletnich Uczniów/Uczennice i ich Rodziców/Opiekunów prawnych/Przedstawicieli Ustawowych

(wypełnia niepełnoletni Uczeń / Uczennica oraz jego / jej Rodzice / Opiekunowie prawni /Przedstawiciele Ustawowi)

 

 

………………………………………………………………

<imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy>

………………………………………………………………

<imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego>

niżej podpisana/y/ oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Filmoteka Szkolna 2023/24 r. i wyrażam zgodę na jego postanowienia.

 

 

…………………………                                            ………………………

Miejscowość i data                                                                              Podpis Ucznia/Uczennicy

 

 

………………………………………………………………………………..

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego / Przedstawiciela Ustawowego

 

Wyrażam, działając w imieniu swoim oraz Ucznia, zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie  wizerunku Ucznia, jak również  głosu Ucznia, w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach audialnych powstałych w ramach udziału w Programie Filmoteka Szkolna, które to materiały będą eksploatowane na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
 • wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
 • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity,
  w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. Simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym , w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”,
  w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,
 • wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, na stronach FINA,
 • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
 • wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
 • wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
 • wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,
 • użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku  Ucznia, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji Programu na podstawie Regulaminu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku Ucznia  zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa (tj. .art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne).

 

…………………………                                            ………………………

Miejscowość i data                                                                              Podpis Ucznia/Uczennicy

 

………………………………………………………………………………..

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego / Przedstawiciela Ustawowego

 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (dalej jako „FINA”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 02-739. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontakt pocztą elektroniczną: email iod@fina.gov.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu
  i zawarcia umowy.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FINA (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych FINA otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FINA oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FINA usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń FINA w tym zakresie.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego
  z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo wnieść skargę do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam zapoznanie z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

……………                                                             ………………………

Miejscowość i data                                                                              Podpis Ucznia/Uczennicy

………………………………………………………………………………..

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego / Przedstawiciela Ustawowego

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Filmoteka Szkolna. Oświadczenie o udzieleniu licencji niewyłącznej do pracy stworzonej w ramach Programu Filmoteka Szkolna.

 

……………………………………………………………………………….                       ………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA /                                                              MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO / RODZICA

 

 • Ja niżej podpisany / działający w imieniu mojego Dziecka* ……………………………………………………………. oświadczam, że:
 1. jestem/moje Dziecko jest* autorem pracy pisemnej dotyczącej recenzji filmu pt. ………………. / eseju o ………………………….* („Utwór”) wykonanej w ramach Programu Filmoteki Szkolnej („Program”) organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie („FINA”);
 2. Utwór jest utworem oryginalnym, stworzonym osobiście przeze mnie */ przez moje Dziecko* i przysługują mi/mojemu Dziecku* wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, w zakresie umożliwiającym korzystanie
  z Utworu przez FINA w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 poniżej i ponoszę odpowiedzialność z tytułu naruszeń majątkowych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, mogących wyniknąć z tytułu eksploatacji Utworu w zakresie i na polach wymienionych w pkt. 2;
 3. Utwór nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich.

 

 • W związku z moim udziałem/z udziałem mojego Dziecka* w Programie, oświadczam, iż z momentem przekazania do FINA Utworu udzielam FINA nieodpłatnej, niewyłącznej licencji ograniczonej czasowo, tj. na okres 10 lat, liczony od daty przekazania Utworu do FINA, do korzystania z Utworu, w całości lub we fragmentach, w celach związanych z organizacją Programu, promocją działalności statutowej FINA oraz w celach archiwalnych FINA, na następujących polach eksploatacji:
 1. wszelkie utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
  na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci;
 2. wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego;
 3. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
  w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach wymienionych w lit. d), w tym na stronach internetowych FINA,;
 4. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym: w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity,
  w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach, itp.), w tym Internet;
 5. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
 6. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu;
 7. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych, drukowanych;
 8. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy FINA;
 9. wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których Utwór utrwalono;

oraz udzielam prawa wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu w postaci sporządzenia jego opracowania, w szczególności skróconej wersji, w tym dla celów promocji FINA, tłumaczenia oraz korzystania i rozpowszechniania tak powstałego opracowania na ww. polach eksploatacji na cały okres trwania licencji.

Wyżej wymieniona licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych, tj. na korzystanie z Utworu na obszarze całego świata.

 

……………………………………….………………………………..                                                       ……….……..………………………………….

podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna                                                               podpis Ucznia / Uczennicy

prawnego/rodzica osoby niepełnoletniej

 

 

Przez użyte w oświadczeniu określenie „utwór” należy rozumieć utwór, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022, poz. 655).

Przez użyte w niniejszym oświadczeniu pojęcie „Dziecko” należy rozumieć osobę fizyczną, która nie ukończyła osiemnastu lat i tym samym nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

* niepotrzebne skreślić.

 

 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (dalej jako „FINA”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 02-739. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontakt pocztą elektroniczną: email iod@fina.gov.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji Programu (art. 6 ust.1 lit. b RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FINA (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych FINA otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FINA oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FINA usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń FINA w tym zakresie.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarza FINA mają prawo wnieść skargę do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Potwierdzam zapoznanie z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

 

……………………………………….………………………………..                                                       ……….……..………………………………….

podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna                                                           podpis Ucznia/Uczennicy

prawnego/rodzica osoby niepełnoletniej