EDUKACJA
Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz (1969) – Poradnik maturzysty

Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz (1969) – Poradnik maturzysty

Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz (1969) – Poradnik maturzysty 1. Motyw powstania w utworach literackich i innych tekstach kultury. Tło historyczne filmu: zakończone klęską drugie powstanie śląskie; latem 1920 r. Ślązacy (głównie górnicy) walczą z Niemcami o przyłączenie Śląska do Polski. Powiązanie

Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz (1969) – Poradnik maturzysty

1. Motyw powstania w utworach literackich i innych tekstach kultury.

 • Tło historyczne filmu: zakończone klęską drugie powstanie śląskie; latem 1920 r. Ślązacy (głównie górnicy) walczą z Niemcami o przyłączenie Śląska do Polski.
 • Powiązanie elementów historycznych i fikcyjnych.
 • Przedstawione w filmie tragiczne losy jednego z oddziałów powstańczych dowodzonego przez Erwina Malinioka; spontaniczność powstania.
 • Sceny batalistyczne; zaciekłe walki w mieście, bohaterstwo i poświęcenie Ślązaków.
 • Armata porucznika Sowińskiego; postać polskiego oficera z Krakowa, który przybywa z pomocą (rola Daniela Olbrychskiego); motyw romantycznej śmierci w walce.
 • Patriotyczna postawa ukazanej na pierwszym planie rodziny Basistów.
 • Skojarzenia martyrologiczne w kreacji Gabriela.
 • Symboliczna ostatnia walka i śmierć starego Basisty, który ostatecznie ginie na zgliszczach swego domu (znaczenie kompozycji kadru).
 • Powstanie jako walka o autonomię i zachowanie suwerenności kulturowej.
 • Obraz mitologizujący walkę powstańców.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:

 • Casimir Delavigne, Warszawianka
  – apoteoza postawy tyrtejskiej i pięknej śmierci za ojczyznę napisana pod wpływem wydarzeń powstania listopadowego.
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem (Gloria victis)
  – obraz społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego; wszechobecność pamięci o powstaniu; motyw mogiły i jej symbolika; ukazywanie powstańców jako męczenników sprawy narodowej.
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
  – brak jedności społeczeństwa polskiego, któremu niedojrzałość i zaszłości historyczne uniemożliwiają wspólny zryw niepodległościowy; marzenie o powstaniu i odzyskaniu wolności jako mit narodowy.
 • Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
  – powstanie warszawskie ukazane z perspektywy ludności cywilnej, której heroizm przedstawiony został specyficznym językiem mówionym; swoisty „tren” na cześć umierającego miasta.
 • Hann Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
  – tragiczna walka Żydów w getcie warszawskim o godną śmierć w relacji ostatniego żyjącego przywódcy powstania, Marka Edelmana.

2. Obrazy małych ojczyzn w różnych tekstach kultury.

 • Ukazanie Śląska, jego historii, kultury i mieszkańców jako ważny cel filmu.
 • Zbiorowy portret mieszkańców Śląska przedstawionych na tle górniczego krajobrazu.
 • Gwara, jaką mówią postacie filmowe, obrazem specyfiki kulturowej Ślązaków.
 • Kadry filmowe ukazujące pejzaż Górnego Śląska (robotnicze osiedla familoków, ciemne hałdy itp.) skontrastowane z arkadyjską wizją Polski.
 • Tradycyjne wartości kultywowane w rodzinach górniczych.
 • Patriotyzm rodziny Basistów; wyeksponowanie postawy nestora rodu deklarującego nierozerwalną więź ze swą ziemią.
 • Dom Basistów jako gniazdo wieloosobowej rodziny i ostatni bastion heroicznie broniony przed Niemcami.
 • Idealizacja i mitologizacja Śląska w twórczości Kazimierza Kutza.
 • Śląsk małą ojczyzną Kazimierza Kutza; wątki autobiograficzne w filmie (rodzinne przekazy i legendy).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:

 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
  – wyidealizowany obraz kraju lat dziecinnych ukazany przez pryzmat tęsknoty i pamięci, oczyma duszy; przyroda nadniemeńskich okolic Litwy, pełne uroku i spokoju szlacheckie bytowanie zobrazowane mikroświatem Soplicowa; wizja świata, który odszedł do historii.
 • Czesław Miłosz, Dolina Issy
  – mała ojczyzna autora opisana z sentymentem i czułością, przez pryzmat wspomnień i poczucia utraconego raju dzieciństwa i wieku niewinności; szczególna rola natury, jej piękna, tajemniczości i grozy.
 • Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych
  – obraz Wileńszczyzny, będącej tłem pierwszej młodzieńczej miłości; panorama przedwojennego świata pełnego harmonii i piękna ukazana przez pryzmat grozy nadciągającej wojny.
 • Adam Zagajewski, Jechać do Lwowa
  – nostalgiczny powrót w marzeniach do ojczyzny „odziedziczonej”; wyobrażenie szczęśliwej i pełnej wartości kolebki przodków; poczucie wydziedziczenia i nostalgia.
 • Paweł Huelle, Weiser Dawidek
  – przedwojenny Gdańsk – mała ojczyzna autora; rekonstruowane z pieczołowitością realia dotyczące miejsc, ludzi i sytuacji.

3. Rola rodziny w kształtowaniu jednostki w literaturze i dziełach należących do innych dziedzin sztuki.

 • Wielodzietna rodzina Basistów na pierwszym planie filmowej opowieści.
 • Rodzina jako wspólnota; relacje między jej członkami: twarda ręka ojca, wzajemny szacunek, miłość, troska starszych braci o najmłodszego Gabriela.
 • Dom rodzinny jako gniazdo: wychowanie młodego pokolenia, tradycyjne cnoty, przestrzegane zasady, rytuały.
 • Patriarchalny model rodziny: kreacja starego Basisty, jego pozycja w rodzinie (wysyła synów do powstania, wyraża zgodę na udział w walce narodowowyzwoleńczej, szacunek okazywany mu przez synów i Erwina).
 • Patriotyczna atmosfera w rodzinach górniczych.
 • Rola i zadania kobiety (matka Basistów, żona Wiktora).
 • Sceneria, w jakiej żyją rodziny górnicze (dom Basistów, przestrzeń miasta), skontrastowana z arkadyjską wizją Polski (rola światła i kolorystyki zdjęć).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:

 • William Shakespeare, Romeo i Julia
  – waśń rodowa jako źródło tragedii kochanków, których miłość doprowadza do śmierci.
 • Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce (Pieśń Panny XII)
  – portret rodziny pełnej ładu i harmonii, w której każdy członek ma swoje miejsce i pełni swoje powinności; obraz godnego i szczęśliwego życia w związku z naturą.
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
  – obraz rodzin składających się na polskie społeczeństwo doby postyczniowej: Korczyńscy, Bohatyrowicze, Kiryłowie itp.; wzajemne relacje członków rodziny Korczyńskich i ich ocena w świetle podwójnego etosu (walki i pracy) przedstawionego w powieści; konflikty rodziców i dzieci (Witold – Benedykt, Zygmunt – pani Andrzejowa) i ich rozwiązanie.
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
  – dominująca pozycja ojca w rodzinie Borynów; relacje między dziećmi i rodzicami w świetle naturalistycznej wizji życia.
 • Gabriela Zapolska, Moralność Pani Dulskiej
  – destrukcyjny wpływ na jednostkę „kołtuńskiej” rodziny mieszczańskiej, w której panują zakłamanie i kult pieniądza.

4. Portrety zbiorowości przedstawione w różnych tekstach kultury.

 • Górnicy z Górnego Śląska jako grupa społeczna, hermetyczna zbiorowość i wspólnota (grupa skonsolidowana i wewnętrznie spójna).
 • Styl życia, kultura materialna, filozofia życia i kodeks moralny mieszkańców Śląska.
 • Gwara, jaką mówią bohaterowie, istotnym czynnikiem portretowania grupy.
 • Zobrazowanie stosunków panujących między Ślązakami: bliskie relacje, swojskość, (np. mówienie sobie po imieniu).
 • Organizacja powstania: jednomyślność, dyscyplina, praktycyzm, umiejętność skutecznego działania.
 • Zbiorowy wizerunek Ślązaków a Polacy i polskość; romantyczność zrywów polskich (porucznik Sowiński) skontrastowana z pragmatyzmem powstańców.
 • Pierwszoplanowa rola w filmie rodziny Basistów; Gabriel – jako przewodnik po świecie przedstawionym.
 • Mityzujący sposób przedstawiania Śląska i Ślązaków w filmie Kutza.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:

 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
  – szlachta polska jako bohater zbiorowy utworu; bogaty w szczegóły, barwny, panoramiczny obraz szczęśliwego bytowania dawnego ziemiaństwa: kultura materialna (domostwa, stroje, potrawy itp.), obyczaje, rozrywki, język, system wartości; bogata galeria typów szlacheckich; obraz wyidealizowany, gdyż kreślony z perspektywy czasu i widziany oczyma stęsknionego emigranta.
 • Bolesław Prus, Lalka
  – obraz arystokracji jako grupy hermetycznej, zepsutej, odizolowanej od reszty społeczeństwa, żyjącej poczuciem własnej doskonałości i wyższości wobec innych warstw.
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
  – wieloaspektowy obraz kultury materialnej i niematerialnej wsi polskiej z końca XIX w., opisy pracy, rozrywek, obyczajów, ważnych wartości i filozofii życia chłopów, na których egzystencję dominujący wpływ ma rytm natury.
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
  – obraz dwóch głównych warstw społecznych chłopów i inteligencji, reprezentowanych przez wyraziste postacie ich przedstawicieli uczestniczących w weselu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną; przedstawienie istotnych podziałów między tymi warstwami, uniemożliwiających zjednoczenie w walce o niepodległość.
 • Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
  – obraz sytuacji mieszkańców Warszawy podczas powstania w 1944 r.; tragizm i heroizm ludności cywilnej żyjącej w obliczu śmierci; autobiografizm utworu.
 • Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu
  – życie polskiej wsi w dobie przemian społecznych po II wojnie światowej (zobrazowane losami rodziny Pietruszków); obraz kultury chłopskiej i jej uniwersalnych wartości wynikających z poszanowania tradycji i związku z rytmem natury.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu

 • Wzorce patriotyzmu ukazane w różnych tekstach kultury.
 • Autobiografizm w literaturze i sztuce.
 • Wzajemne relacje rodziców i dzieci w tekstach kultury.
 • Wartości ważne w życiu bohaterów i ich rola w kształtowaniu poczucia tożsamości.
 • Język jako sposób kreowania bohaterów w literaturze i filmie.
 • Strój jako tekst w utworach literackich i dziełach innych sztuk.

Słowa kluczowe:

mała ojczyzna, regionalizm, patriotyzm, Śląsk, powstanie, walka, społeczność, zbiorowość, rodzina, wspólnota, górnicy