REGULAMIN UDZIAŁU W WEBINARIUM

REGULAMIN UDZIAŁU W WEBINARIUM

(„Regulamin”)

 

 • 1. Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 3. Organizator lub FINA – Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 w Warszawie, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 102/2017
 4. Uczestnik – osoba uczestnicząca w webinarium,
 5. Zarejestrowany Uczestnik – osoba uczestnicząca w webinarium, uprzednio zarejestrowana za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
 6. Webinarium – internetowe seminarium o charakterze szkoleniowym realizowane przez Organizatora za pomocą serwisu mające na celu uzyskanie przez lub uzupełnienie wiedzy Uczestników;
 7. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. Celem webinarium jest podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia  edukacji filmowej.

 

 • 2. Zgłoszenie uczestnictwa
 1. Webinarium adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, edukatorów, animatorów kultury, zainteresowanych edukacją filmową. („Uczestnicy”).
 2. Aby wziąć udział w webinarium, należy prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy („Formularz”), który znajduje się na stronie filmotekaszkolna.pl.
 3. W webinarium można wziąć udział również bez rejestracji. Transmisja z webinarium będzie udostępniona na żywo na profilach facebook.com/FilmotekaSzkolna oraz . Udział w webinarium w takim trybie uniemożliwia jednak zadawanie pytań na czacie, otrzymanie materiałów opracowanych przez prowadzącego, a także imiennego zaświadczenia.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem pełnego uczestnictwa w Webinarium tj. z możliwością zadawania pytań, otrzymania materiałów dodatkowych opracowanych przez prowadzącego oraz imiennego zaświadczenia) jest poprawne wypełnienie Formularza, zaakceptowanie Regulaminu oraz uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na Webinarium.
 2. Liczba miejsc w pokoju wirtualnym, w którym odbywa się webinarium, jest ograniczona do 100. Po osiągnięciu limitu nadal będzie możliwy udział w webinarium, w sposób wskazany w § 2 ust. 3
 3. Każdy Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, jego akceptację i udziela wymaganych zgód, podpisując oświadczenie w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczna z zawarciem
  z Organizatorem umowy na udział w Webinarium na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Po prawidłowym wysłaniu zgłoszenia, Organizator prześle, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres-e-mail, bezpośredni link do spotkania. Link zostanie przesłany nie później niż 24 h przed rozpoczęciem webinarium.
 6. Udział w Webinarium jest bezpłatny.
 7. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Webinarium, Uczestnicy powinni dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet) wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 8. Do korzystania z plików elektronicznych przesyłanych przez prowadzącego Webinarium, potrzebne jest odpowiednie dodatkowe oprogramowanie. Pliki z materiałami dotyczącymi tematyki webinarium mogą mieć postać plików PDF, DOC, XLS, PPT.
 9. Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Wystarczy wejść w link nadesłany przez Organizatora i dołączyć do wirtualnego pokoju. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają bezpośredni link do wirtualnego pokoju dzień przed Webinarium.
 10. Organizator zaleca korzystanie z łącza internetowego o prędkości powyżej 10 Mbps.
 11. Uczestnik powinien posiadać urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku.
 12. Podczas Webinarium nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami. Posiadanie kamery internetowej nie jest wymagane.
 13. Po zakończeniu webinarium, Zarejestrowany Uczestnik, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu webinarium, otrzyma drogą elektroniczną imienne zaświadczenie.
 14. Uczestnicy po odbytym Webinarium, zobowiązani są do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Webinarium (jeżeli Organizator taką ankietę do wypełnienia przedstawi).
 15. Organizator ma prawo do skrócenia czasu trwania Webinarium bądź jego odwołania z ważnych powodów, tj.
  w szczególności gdy będzie to spowodowane siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z webinarium spowodowane:
 17. a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Organizator lub Uczestnik nie ma dostępu,
 18. b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 19. c) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub webinarium.
 20. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu, Organizator może wedle własnego wyboru: a) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi dostęp do webinarium; b) zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi możliwość rejestracji na kolejne webinaria.

 

 • 4. Dane osobowe
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Webinarium jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail,
  nr telefonu, dane w zakresie wizerunku, nazwa i adres szkoły.
 4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem polegającej na zorganizowaniu Webinarium przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Opiekunowi lub Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia ww. zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej lub w formie mailowej na adres email: iod@fina.gov.pl.
 5. Jeżeli w związku z udziałem w Webinarium Uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod Formularzem wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach promocyjnych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody, wówczas zastosowanie znajdują poniższe postanowienia:
 • udzielenie zgody na cele promocyjne jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału
  w Warsztatach
 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez Uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
 • zgoda może być w każdej chwili odwołana, z zastrzeżeniem, że dyspozycja nie będzie miała wpływu na działania, które podejmowane były w oparciu o wcześniej wyrażoną zgodę.
 • dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele promocyjne będą przetwarzane przez okres do 5 lat, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach promocyjnych lub wycofa udzieloną zgodę.
 1. Dane osobowe Uczestnika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zawarcia umowy uczestnictwa w Warsztatach będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
  w rozumieniu RODO.
 3. Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być w szczególności: podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie
  z poleceniami Administratora; (iii) podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
  w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 5. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Opiekun lub Uczestnik przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy uczestnictwa
  w Warsztatach.
 2. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 5. Reklamacje
 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z platformy drogą e-mailową na adres filmotekaszkolna@fina.gov.pl lub pisemnie, na adres: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, z dopiskiem Webinarium Filmoteki Szkolnej – reklamacja. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: 1) oznaczenie Uczestnika
  (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); 2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. FINA rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O ich rezultacie niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w Formularzu.
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust.1.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach oraz wzięcie w nich udziału oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Webinarium, a także do jego odwołania. Uczestnik zostanie poinformowany o ewentualnych zmianach co najmniej na 2 dni przed terminem planowanych Webinarium, chyba, że powodem odwołania Warsztatów są nieprzewidziane zdarzenia losowe.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA i na stronie internetowej wskazanej w ust.4
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Webinarium. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej filmotekaszkolna.pl.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Webinarium, można uzyskać kontaktując się z FINA pod numerem wskazanym w §1 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu.