REGULAMIN WARSZTATÓW FILMOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WARSZTATÓW FILMOTEKI SZKOLNEJ 2021/2022 ON LINE („Regulamin”)

 

 • 1 Organizator
 1. Organizatorem Warsztatów online w ramach programu Filmoteka Szkolna, które odbędą się w roku szkolnym 2021/2022 („Warsztaty”) jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 w Warszawie wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 102/2017 („FINA” lub „Organizator”)
 2. Warsztaty będą realizowane w okresie od 24.01.2022 do 13.05.2022.
 3. Warsztaty odbywać się będą za pośrednictwem platformy ZOOM oraz kanałów Filmoteki Szkolnej, które służą do prezentowania Warsztatów, oraz ich promocji. Korzystanie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.
 4. Udział w Warsztatach odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. Użytkownicy mogą otrzymać materiały dydaktyczne w formie plików tekstowych, graficznych lub materiałów audiowizualnych on-line za pośrednictwem e-maila.
 5. Wszelkie sugestie dotyczące Warsztatów należy zgłaszać bezpośrednio na adres wskazany w ust. 6 poniżej.
 6. Do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji Warsztatów wskazany jest Zespół Edukacji Filmowej, e-mail: filmotekaszkolna@fina.gov.pl.

 

 • 2 Zgłoszenie uczestnictwa
 1. Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych („Uczestnik”) i ich opiekunów – nauczycieli („Opiekun grupy”), którzy biorą udział w programie Filmoteka Szkolna na rok 2021/2022.
 2. Zgłoszenia Uczestników dokonuje Opiekun grupy drogą mailową, poprzez przesłanie zgłoszenia („Zgłoszenie”) na adres filmotekaskolna@fina.gov.pl. Po zweryfikowaniu zgłoszenia osoba odpowiedzialna ze strony FINA przesyła potwierdzenie rejestracji do 14 dni od dnia przesłania zgłoszenia.
 3. Opiekun grupy w Zgłoszeniu deklaruje etap edukacyjny Uczestników. W przypadku zmiany deklaracji Opiekun zobowiązany jest poinformować o tym fakcie do 7 dni przed planowaną datą warsztatów.
 4. Opiekun grupy może zgłosić co najmniej dziesięciu uczestników oraz nie więcej niż czterdziestu uczestników.
 5. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Warsztatów, których wykaz został podany przez Organizatora przy rejestracji. Opiekun grupy zobowiązany jest sprawdzić czy uczestnicy przygotowali materiały, przed rozpoczęciem Warsztatu.
 6. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 7. Liczba miejsc na Warsztaty jest ograniczona.
 8. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

 

 • 3 Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Opiekuna grupy oraz poinformowanie, przez Opiekuna grupy, Uczestników (w przypadku Uczestników niepełnoletnich również ich rodziców/opiekunów prawnych) o warunkach uczestnictwa w Warsztatach, w tym o treści niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Organizatorem umowy polegającej na zorganizowaniu Warsztatów przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Każdy Opiekun grupy potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i udziela wymaganych zgód drogą mailową. .
 4. Do uczestnictwa w Warsztatach niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, komputera, kamery internetowej oraz sprawnego mikrofonu w ww. sprzęcie.
 5. Link do Warsztatów, w których uczestniczy Uczestnik, zostanie przesłany przez Organizatora Opiekunowi grupy najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem Warsztatów. W przypadku braku otrzymania linku we wskazanym terminie, prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem filmotekaszkolna@fina.gov.pl.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów z uczestnictwem w Warsztatach, w tym problemów technicznych, z aplikacją bądź połączeniem z Internetem, Opiekun grupy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o nich Organizatora.
 7. Opiekun grupy i/lub Uczestniczy są zobowiązani uruchomić program do przeprowadzania Wydarzenia 5 minut przed ustaloną godziną. W sytuacji gdy w ciągu 15 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia warsztatów, uczestnicy nie będą gotowi do udziału w spotkaniu, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa danej grupy w Warsztatach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie jest spowodowane problemami technicznymi zgłoszonymi wcześniej do Organizatora.
 8. Opiekun grupy jest obowiązany do uczestniczenia w Warsztatach i dyscyplinowaniu Uczestników w zachowaniu porządku i ciszy, a w razie potrzeby pomocy prowadzącemu w przeprowadzeniu Warsztatów.
 9. W przypadku Warsztatów w których Uczestnicy realizujący nauczanie zdalne, Opiekun grupy ma obowiązek przedstawić się na początku spotkania tak, aby Organizator miał pewność, że Opiekun jest obecny podczas Warsztatów. Opiekun pomaga zatwierdzać uczestników Organizatorowi.
 10. W przypadku Warsztatów w których Uczestnicy realizujący nauczanie zdalne, Uczestnicy zobowiązani są do umożliwienia weryfikacji swojej tożsamości Opiekunowi grupy poprzez wpisanie w odpowiednie pole aplikacji swojego imienia i nazwiska lub włączenie kamery w urządzeniu, za pomocą którego uczestniczą w Warsztatach.
 11. Nieprzestrzeganie zasad porządku podczas Warsztatów może skutkować ograniczeniem aktywności użytkownika poprzez czasowe wyłączenie głosu lub obrazu lub usunięcie Uczestnika z warsztatów.
 12. Organizator dopełni należytej staranności, aby treści prezentowane podczas Warsztatów wyświetlały się poprawnie na wymienionych urządzeniach oraz aby Uczestnik mógł brać w nich udział bez niedogodności.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części bądź całości Warsztatów, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niedostatecznej wydajności sprzętu.
 14. Organizator ma prawo do skrócenia czasu trwania Warsztatów bądź ich odwołania z ważnych powodów, tj. w szczególności gdy będzie to spowodowane siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Warsztatów.
 15. Niedozwolone jest rejestrowanie przez Uczestników wyświetlanych w czasie Warsztatów filmów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności oprogramowania do rejestracji ekranu, oprogramowania do rejestracji dźwięku i smartfonów.

 

 • 4 Dane osobowe
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów grup, udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Warsztatach jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Opiekuna grupy: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane w zakresie wizerunku i głosu, adres i dane szkoły w której uczy Opiekun, a w przypadku Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, dane w zakresie wizerunku i głosu, nazwa i adres oraz klasa w szkole, w której uczy się Uczestnik
 4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i Opiekunem grupy polegającej na zorganizowaniu Warsztatów przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Uczestnikowi i Opiekunowi grupy przysługuje prawo do cofnięcia ww. zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej lub w formie mailowej na adres e-mail: iod@fina.gov.pl.
 5. Dane osobowe Uczestnika oraz Opiekuna grupy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zawarcia umowy uczestnictwa w Warsztatach będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów, przy czym obowiązuje najdłuższy okres oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe Uczestnika ani ani Opiekuna grupy nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych Uczestnika i Opiekuna grupy mogą być w szczególności: (i) podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; (ii) podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi i Opiekunowi grupy przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik lub Opiekun grupy uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Opiekun grupy przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy uczestnictwa w Warsztatach.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnik i Opiekun grupy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z platformy drogą e-mailową na adres agata.sotomska@fina.gov.pl lub pisemnie, na adres: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, z dopiskiem Warsztaty Filmoteki Szkolnej – reklamacja. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

1) oznaczenie reklamującego  (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. FINA rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania. O ich rezultacie niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w Zgłoszeniu.
 2. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust.1.

 

 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach oraz wzięcie w nich udziału oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich odwołania. Opiekun grupy zostanie poinformowany o ewentualnych zmianach co najmniej dzień przed terminem planowanych Warsztatów, chyba, że powodem odwołania Warsztatów są nieprzewidziane zdarzenia losowe.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA oraz na stronie www.filmotekaszkolna.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.nina.gov.pl.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać kontaktując się z FINA pod adresem e-mail wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu.