Wydarzenia
Gala finałowa XX Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”
27
Maj
Konkurs

Gala finałowa XX Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”

XX Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego pod patronatem programu Filmoteka Szkolna. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski – pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF – pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski.

W czasie gali finałowej konkursu 27 maja 2022 r. w sali gimnastycznej II LO podsumowano XX Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestników uroczystości powitała p. Anna Antyga – dyrektor II LO. Na galę konkursu przybyli m. in.: p. Piotr Kotowski – założyciel Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, przedstawiciel PF DKF, p. Mirosław Księżuk – asystent p. Teresy Hałas poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Justyna Przysiężniak – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, p. Ewa Nieścior – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Krystyna Sawicka – starszy wizytator Delegatury w Chełmie  Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki – wieloletni dyrektor II LO, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół i instytucji kultury. W swoim wystąpieniu p. Anna Antyga nawiązała do początków MDKF-u, wymieniła znaczące przedsięwzięcia filmowe i podziękowała p. Ewie Magdziarz za sumienną i wytrwałą pracę na rzecz szerzenia edukacji filmowej w II LO, za realizację wielu projektów o charakterze powiatowym i ogólnokrajowym oraz za promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Następnie głos zabrała p. Ewa Magdziarz, która przedstawiła historię Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez MDKF „Iluzjon”, wspomniała ważne daty związane z różnorodnymi działaniami filmowymi o charakterze edukacyjnym oraz podziękowała tym wszystkim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju MDKF-u. Wicestarosta krasnostawski p. Marek Nowosadzki w swoim wystąpieniu dziękował p. Ewie Magdziarz za zaangażowanie w realizację Powiatowego Konkursu Filmowego i innych projektów realizowanych przez MDKF, podkreślał konsekwencję w realizacji przedsięwzięć filmowych oraz życzył dalszych sukcesów. Zaznaczył również, że duży dorobek w tej dziedzinie jest dziedzictwem szkoły, dzięki któremu uczniowie będą wybierać właśnie II LO jako szkołę umożliwiającą im wszechstronny rozwój. W czasie gali zabrał głos także p. Mirosław Księżuk – asystent p. Teresy Hałas poseł na Sejm RP, który pogratulował wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Podziękował również p. Ewie Magdziarz za wspaniałe, wieloletnie działania, życzył wielu sukcesów i inspiracji w przyszłości. Następnie wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki i dyrektor II LO Anna Antyga wręczyli podziękowania sponsorom, jury Powiatowego Konkursu Filmowego oraz nauczycielom – opiekunom. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała osobom, dzięki którym to oryginalne przedsięwzięcie filmowe jest od wielu lat realizowane przez II LO: p. Piotrowi Kotowskiemu – przedstawicielowi PF DKF, oraz p. Ewie Magdziarz – opiekunowi MDKF „Iluzjon”, liderowi Filmoteki Szkolnej oraz p. Edwardowi Kawęckiemu – wieloletniemu dyrektorowi II LO. Dyrektor Anna Antyga podkreśliła, że projekty filmowe realizowane w „Norwidzie” od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Zaznaczyła, że angażują się w nie zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy i Pracownia Filmoteki Szkolnej inspirują do twórczego działania i rozwijania pasji kolejne roczniki uczniów nie tylko z „Norwida”, ale także z całej Polski. W trakcie spotkania związanego z premierą filmu „Plaga” z 9. letniego projektu „Kręćmy film!”, które odbyło się w Pracowni Filmoteki Szkolnej, głos zabrał Edward Kawęcki. Przypomniał on początki edukacji filmowej w II LO i podkreślił rolę Krasnostawskiego Domu Kultury w popularyzacji tej dziedziny sztuki w powiecie krasnostawskim. Zwrócił także uwagę na znaczenie przedsięwzięć filmowych realizowanych przez II LO w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Powiatowy Konkurs Filmowy ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XX edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: film animowany/ praca fotograficzna/fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W sumie na konkurs przysłano 46 prac w dwóch grupach wiekowych. Szkoły, z których nadesłano prace, to: Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu oraz szkoły z Krasnegostawu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Teresy Berbeć, p. Małgorzaty Wit, p. Doroty Niemczyckiej, p. Barbary Grzegorzewskiej, p. Agnieszki Rybczyńskiej-Manachiewicz, p. Iwony Sąsiadek, p. Magdaleny Nawrockiej, p. Bożeny Mitury, p. Agnieszki Filipowicz, p. Katarzyny Athiana i p. Ewy Magdziarz.

Prace w kategorii film/fotografia/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury), p. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS oraz p. Jerzy Rogalski – aktor. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, p. Ilona Kalamon – polonistka, studentka KUL, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu.

I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Nikola Krzyżanowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Zezowate szczęście”) oraz Kamila Sułek z II LO w Krasnymstawie (film „Wszystko może się przytrafić”). I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej Aleksandra Zduńczuk (scenariusz „W objęciach). Jury konkursu w kategorii praca filmowa/praca fotograficzna/fotokast przyznało (ex aequo) Nagrodę Zbiorową Konkursu. Członkowie jury podkreślili satysfakcjonujący poziom prac autorstwa Adriana Barańskiego (SP w Małochwieju Dużym), Małgorzaty Joniec (I SLO w Zamościu) i Filipa Galana (II LO w Krasnymstawie).Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Fundacja Filmowa Warszawa i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”,  Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida,  Rada Rodziców II LO oraz sponsor indywidualny pan Marek NowosadzkiZa organizację konkursu i gali finałowej odpowiedzialna była p. Ewa Magdziarz. W prace organizacyjne włączyli się także p. Anna Antyga – dyrektor II LO i pracownicy: p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Joanna Szufnara, p. Dorota Mąka, p. Ewa Żelazko, p. Andrzej Ziarko a także uczniowie Hanna Boratyn, Martyna Chodorowska, Natalia Drygasiewicz, Cyprian Miksza, Amelia Magier, Filip Galan, Szymon Karpiński, Wojciech Pitucha, Jan Oleszczuk i Michał Jasiński. Pomocą służył także p. Damian Kozyrski – dyrektor KDK i pracownicy: p. Agnieszka Wolanin oraz . Wojciech Machejus. Najbliższe przedsięwzięcie filmowe MDKF-u, które wpisało się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej, to letni projekt „Kręćmy film!” zaplanowany na początek lipca. Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia: Ewa Żelazko, Filip Galan, Szymon Karpiński

Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej