Aktualności
Lekcja 57 – Przewodnicy naszego dzieciństwa 
Data publikacji: 05 / 04 / 2022

Lekcja 57 – Przewodnicy naszego dzieciństwa 

Lekcja 57 – Przewodnicy naszego dzieciństwa 

Lekcja “Przewodnicy naszego dzieciństwa” polecana jest do realizacji na I etapie nauczania, w okresie przechodzenia od dziecięcego do uporządkowanego rozumienia świata. Ze względu na multisensoryczność oddziaływania, film może wpływać na wrażliwość estetyczną i doskonalenie percepcji wzrokowej oraz słuchowej, a także sferę emocjonalną!

Sceny do analizy

Miś Uszatek, reż.: Lucjan Dembiński (1962)

Nowe przygody Misia Uszatka – Byłem tu pierwszy, reż.: Eugeniusz Ignaciuk  (1980)

 

Opracowanie: Ireneusz Artur Gryz 

Może być pożytecznym elementem edukacji dzieci, rozu­mianej nie jako przekaz gotowych informacji, ale dynamiczny proces nadawania osobistego sensu i odnajdywania się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Tytuł proponowanej lekcji “Przewodnicy naszego dzieciństwa” nie został wybrany przypadkowo. Przewodnik to osoba, która – idąc przodem – wskazuje komuś drogę. Oprowadza po dobrze sobie znanym terenie, stoi na czele grupy i wpływa na osoby podążające za nim. Wydaje się, że bohaterowie filmów tworzących niniejszy zestaw mogą pełnić właśnie taką rolę, między innymi ze względu na swoją adekwat­ność w zakresie intelektualnych i emocjonalnych potrzeb dzieci. Sposób bycia filmowych postaci i przeżywane przygody wywołają zapewne zainteresowanie i wesołość uczestników zajęć, a co za tym idzie, pomogą w rozbudzaniu ciekawości poznawczej, rozwiązywaniu życiowych problemów, jak też rozumieniu uczuć oraz emocji własnych i osób trzecich. Powinno to sprzyjać kontynuowaniu rozpoczętego w przedszkolu procesu adaptacji do współpracy w grupie, gdzie dzieci uczą się aktyw­nego słuchania, skutecznego komunikowania, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Termin „przewodnik” może również odnosić się do filmu jako nośnika przekazu i dzieła wprowadzającego w świat sztuki. Zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej, jednymi z najważniejszych kompetencji zdoby­wanych przez ucznia w procesie kształcenia są te, które umożliwiają krytyczny odbiór utworów lite­rackich i innych tekstów kultury. 

 

Scenariusze lekcji  

1. Życzliwy Miś
2. Nie indycz Się, Zajączku 

Broszura

1. Przewodnicy naszego dzieciństwa

 

Praca z lekcją “Przewodnicy naszego dzieciństwa” może pomóc uczniowi rozwijać: 

 • świadomość wartości uznanych przez środo­wisko domowe, szkolne, lokalne; 
 • umiejętność oceny postępowania innych ludzi oraz odwoływania się w ocenie do przy­jętych zasad i wartości; 
 • rozpoznawanie, rozumienie i nazywanie swoich emocji oraz uczuć innych osób; 
 • umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy wypowiedzi ustnej lub artystycznych form wyrazu; 
 • zdolność odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania; 
 • umiejętność uświadamiania sobie uczuć prze­żywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują; 
 • formy okazywania szacunku koleżankom, kolegom i osobom dorosłym; 
 • umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania; 
 • zdolność tworzenia relacji, współdziałania oraz współpracy; 
 • poprawne posługiwanie się językiem polskim, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę; 
 • wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym; 
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczną analizę informacji; 
 • umiejętność pracy w zespole i społeczną aktywność.